1

દુખાવા નો ઈલાજ, મોટી શસ્ત્રક્રિયા વિના

શું આપ જાણો છો?શરીર ના લાંબા સમય ના કોઈ પણ દુ:ખાવો જેમ કે; સ્લીપ ડિસ્ક ,સાયટીકા, ખભાનો દુ:ખાવો, કમ્મર નો દુ:ખાવો , ઘૂંટણ નો દુખાવો , કેન્સર નો દુખાવો, તથા ચહેરા ના ભાગે થતાં દુખાવા (#trigeminal [...]