0

દુખાવા નો ઈલાજ, મોટી શસ્ત્રક્રિયા વિના

શું આપ જાણો છો?શરીર ના લાંબા સમય ના કોઈ પણ દુ:ખાવો જેમ કે; સ્લીપ ડિસ્ક ,સાયટીકા, ખભાનો દુ:ખાવો, કમ્મર નો દુ:ખાવો , ઘૂંટણ નો દુખાવો , કેન્સર નો દુખાવો, તથા ચહેરા ના ભાગે થતાં દુખાવા (trigeminal [...]

0

દુખાવા નો ઈલાજ, મોટી શસ્ત્રક્રિયા વિના

શું તમે ગરદન ના દુખાવા થી પીડાવ છો ? લક્ષણો – ગરદન ના ભાગ માં દુખાવો થાવો અને ગરદન જકડાય જવી.– દુખાવો ગરદન ના ભાગેથી હાથના ભાગે જવો.– હાથમાં સોજા આવવા.– માથામાં દુખાવો [...]

0

દુખાવા નો ઈલાજ, મોટી શસ્ત્રક્રિયા વિના

શું તમે કમર ના દુખાવા થી પીડાવ છો? લક્ષણો :કમ્મર ના ભાગમાં દુઃખાવો , સાંધાના ભાગમાં દુઃખાવોકમ્મર જકડાઈ જવીદુઃખાવો કમ્મરના ભાગમાંથી થાય તે પગના ભાગમાં જવોચોક્કસ પરિસ્થિતિ માં વધારે સમય કામ કરવાથી [...]

0

દુખાવા નો ઈલાજ, મોટી શસ્ત્રક્રિયા વિના1

ચહેરાના ભાગે થતો દુખાવો( ટ્રાયજેમીનલ ન્યુરાલજીયા) લક્ષણો :1. ચહેરાના એક બાજુએ ગાલ,જડબા કે આંખ ના ભાગ માં અચાનક જ અસહ્ય દુઃખાવો થવો2. ઇલેક્ટ્રિક કરન્ટ જેવું લાગવું3. દાંતમાં દુઃખાવો હોવો તથા દાંત [...]